Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρούλλων της Επαρχίας Λάρνακας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Σπύρος Πάμπουλου (Πρόεδρος)
Ονοματεπώνυμο: Μάμας Καλογήρου (Αντιπρόεδρος)
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Παπαδόπουλος
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Αντωνίου
Ονοματεπώνυμο: Αθηνά Χατζηαντώνη
Ονοματεπώνυμο: Φίλιππος Φιλίππου
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτα Κυριάκου
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Αδάμου
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Χριστοφή
Tο προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτα Λαζάρου (Γραφέας)
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ηλία (Καθαρίστρια)
Ονοματεπώνυμο: Μάμας Γρηγορίου , Δημήτριος Δημητρίου (Εργάτες)