Οργανωμένα σύνολα στην Κοινότητα 

Δίπλα στο Κοινοτικό Συμβούλιο βρίσκονται σήμερα και αρκετά οργανωμένα σύνολα, τα οποία εργάζονται για την πρόοδο της Κοινότητας και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της.

Τέτοια σύνολα είναι η Εκκλησιαστική Επιτροπή, η Σ.Π.Ε.(σήμερα Συνεργατική Αλληλεγγύης), τα σωματεία “Δάφνη” και Ανδρέας Σουρουκλής”, οι Σύνδεσμοι Γονέων του Δημοτικού Σχολείου και του Δημόσιου Νηπιαγωγείου, ο Σύνδεσμος Ηλικιωμένων, το Σ.Κ.Ε.(Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας), ο Σύνδεσμος Γεωργοκτηνοτρόφων, ο Σύνδεσμος Πολυτέκνων, ο Κυνηγετικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Αποδήμων Τρουλλιωτών “Άγιος Μάμας” και οι Εθελοντές.

Μέσα από αυτά τα σύνολα οι κάτοικοι της Κοινότητας δραστηριοποιούνται και προσφέρουν ο καθένας στον τομέα του και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, στα κοινά.

Πηγή:
Το κείμενο ετοιμάστηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο

Στις 5 Μαρτίου το 1929 δεκαέξι φιλοπρόοδοι συγχωριανοί μας πήραν τη μεγάλη απόφαση και ίδρυσαν την Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία “ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΤΡΟΥΛΛΩΝ”, που στην πορεία έγινε Σ.Π.Ε. Τρούλλων.

Σκοπός της τολμηρής αυτής απόφασης ήταν η αποφυγή και η εξάλειψη της μάστιγας της τοκογλυφίας και ταυτόχρονα η δημιουργία γερών βάσεων για ευημερία, πρόοδο και μελλοντική ανάπτυξη των κατοίκων της Κοινότητάς μας και κατ’ επέκταση της ευρύτερης περιοχής, στους ακόλουθους τομείς:

 1. Δημιουργία κεφαλαίων προς δανεισμό στα μέλη για ωφέλιμους ή αναγκαίους σκοπούς, με λογικό τόκο και με εύκολους όρους πληρωμής.
 2. Αποδοχή καταθέσεων από μέλη και μη μέλη και η εξασφάλιση δανείων για τις ανάγκες των μελών.
 3. Καλλιέργεια μεταξύ των μελών πνεύματος αποταμίευσης και αλληλοβοήθειας.
 4. Προμήθεια στα μέλη ειδών γεωργικής χρήσης.
 5. Απόκτηση με αγορά, μίσθωση ή δωρεάν της αναγκαίας ακίνητης ή κινητής περιουσίας, για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας.
 6. Συμμετοχή σε ταμεία ή σχέδια προς το συμφέρον των μελών, στα πλαίσια της ενδοσυνεργατικής συνεργασίας.
 7. Επένδυση κεφαλαίων σε μετοχές ή άλλες αξίες κάθε μορφής, χρηματοπιστωτικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές και εμπορικές διευκολύνσεις ή άλλες υπηρεσίες, με απόφαση της επιτροπείας και έγκριση του Εφόρου.
 8. Παροχή εγγυήσεων σε μέλη και καταθέτες με απόφαση της Επιτροπείας. Αυτές εξασφαλίζονται με υποθήκες, είτε με δέσμευση καταθέσεων των ενδιαφερομένων.
 9. Ασφάλιση των μελών και των υπαλλήλων της εταιρείας έναντι θανάτου, ατυχήματος ή και οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπείας.

Μέλη της εταιρείας γίνονται όσοι είναι κάτοικοι ή ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην περιοχή εργασιών της εταιρείας, δηλαδή Τρούλλοι-Αβδελλερό και η ευθύνη κάθε μέλους έναντι της εταιρείας είναι απεριόριστη. Το δικαίωμα εγγραφής μέλους ήταν 2 σελίνια και σήμερα το δικαίωμα εγγραφής είναι €20,00.

Γενική Συνέλευση: Την ανώτατη εξουσία της εγγεγραμμένης εταιρείας της έχει η Γενική Συνέλευση των μελών, στην οποία κάθε μέλος έχει δικαίωμα να παρίσταται και να ψηφίζει για όλα τα θέματα. Κάθε μέλος έχει μια μόνο ψήφο, την οποία ενασκεί αυτοπροσώπως και όχι δια αντιπροσώπου.

Η Επιτροπεία αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και για περίοδο τριών (3) χρόνων. Η Επιτροπεία κάθε εγγεγραμμένης εταιρείας καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου αυτής, ο οποίος σε περίπτωση ισοψηφίας έχει την νικώσαν ψήφο. Καθήκοντα της επιτροπείας είναι η αντιπροσώπευση της εταιρείας ενώπιον όλων των αρμόδιων Δημοσίων Αρχών και γενικά να εκτελεί όλα τα καθήκοντα της διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, τα οποία δεν έχουν ειδικά ανατεθεί από τους θεσμούς των ειδικών κανονισμών εις τις Γενικές Συνελεύσεις ή σε άλλον αξιωματούχο της εταιρείας. Οι επίτροποι δεν αμείβονται.

Διατελέσαντες Πρόεδροι των εκάστοτε επιτροπειών της εταιρείας, από την ίδρυση της μέχρι την συγχώνευση στις 19/09/2009:

 1. Σάββας Παύλου     (31/03/1929 – 11/08/1957)
 2. Ζένιος Μιχαήλ       (12/08/1957 – 14/03/1975)
 3. Κυριάκος Αλέξη    (15/03/1975 – 04/07/1982)
 4. Χρίστος Κυριάκου (05/07/1982 – 19/09/2009)

Γραμματέας της εταιρείας είναι το εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και ενεργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της επιτροπείας. Είναι υπεύθυνος διά την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Μεριμνά για τη σύγκληση και παρίσταται σε όλες τις συνεδρίες της επιτροπείας.

Οι διατελέσαντες Γραμματείς της εταιρείας, από την ίδρυση της μέχρι την συγχώνευση στις 19/09/2009:

 1. Παπαχαράλαμπος Σπύρου  (31/03/1929 – 31/12/1942)
 2. Λοΐζος Γ. Χ΄΄Λοΐζου          (01/01/1943 – 07/11/1986)
 3. Γεώργιος Μ. Χ΄΄Αντωνίου (18/11/1986 – 19/09/2009)

Η πορεία της εταιρείας μας από την ίδρυση της μέχρι σήμερα είναι μια ογδοντάχρονη ανοδική πορεία με ποικιλόμορφη προσφορά στήριξης και υποστήριξης οικονομικά και όχι μόνο, των μελών και πελατών των κοινοτήτων Τρούλλων και Αβδελλερού, με ένα μεγάλο και σημαντικό κύκλο οικονομικής δραστηριότητας.

Ενωμένοι και πιστοί στις αρχές και αξίες του Συνεταιρισμού, εκείνες τις αξίες και αρχές που είχαν τάξει να υπηρετούν οι πρώτοι ιδρυτές του, διατηρήσαμε στο επίκεντρο των προσπαθειών μας τον ΑΝΘΡΩΠΟ και όχι τον ανταγωνισμό, με απώτερο σκοπό την πρόοδο και την ευημερία των μελών του.

Πάντοτε η εταιρεία ήταν το στήριγμα του γεωργού, του κτηνοτρόφου, του εργάτη, του φοιτητή. Με στεγαστικά δάνεια βοηθήσαμε πάρα πολλά μέλη μας να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία. Με προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων συμβάλαμε στην ανάπτυξη της γεωργίας, στηρίξαμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χαμηλότοκα δάνεια. Η κοινότητά μας, ειδικά, μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή των ¾ της γης της από τους εισβολείς, είχε άμεση ανάγκη στήριξης και υποστήριξης από τη Συνεργατική μας.

Κάθε χρόνο από τα κέρδη της εταιρείας γίνονται εισφορές στα διάφορα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας μας, στα σχολεία, τα νηπιαγωγεία, τα σωματεία μας. Βοηθούνται άποροι και άρρωστοι συνάνθρωποι μας.

Ταυτόχρονα στην κοινότητα λειτουργούσε ιδιόκτητο συνεργατικό παντοπωλείο (παράρτημα της εταιρείας), το οποίο προμήθευε τους κατοίκους με πετρελαιοειδή, γεωργοκτηνοτροφικά χρειώδη, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Δυστυχώς όμως, με το άνοιγμα υπεραγορών στη γύρω περιοχή, με απόφαση της επιτροπείας, διαλύεται το 1986, λόγω μη βιωσιμότητας.

Μεταγενέστερα η εταιρεία έπαιξε σημαντικό ρόλο και στον τομέα των σιτηρών. Το 1992 κατασκευάζεται ανοικτός αποθηκευτικός χώρος 4500τ.μ. με τσιμεντένιο δάπεδο και χαμηλό περιτοίχισμα (απλώστρα) για τη συσσώρευση των σιτηρών και χαρουπιών της περιοχής μας.

Η εταιρεία από το 1991 στεγάζεται σε καινούργια ιδιόκτητα γραφεία, τα οποία ανακαινίστηκαν το 2000 με ανάλογη μηχανογράφηση της εταιρείας.

Τα τελευταία χρόνια, μετά την ένταξη μας στην Ενωμένη Ευρώπη οι συνθήκες γενικά στο Συνεργατικό κίνημα, άρχισαν να δυσχεραίνονται. Η Ευρώπη θέτει νέους όρους για εναρμόνιση ως προς την συγκρότηση, λειτουργία και δομή των Σ.Π.Ι.. Δεχόμαστε πιέσεις από τους ανταγωνιστές, κυρίως στον τομέα της οικονομίας. Με την απελευθέρωση των επιτοκίων, ο ανταγωνισμός γίνεται πολύ πιο σκληρός και έντονος.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προβάλλουν σαν επιτακτική ανάγκη, οι συνενώσεις μεταξύ όμορων ή γειτονικών Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Έχοντας υπόψη το ορθότατο και διαχρονικό γνωμικό “η ισχύς εν τη ενώσει”, στις 22/7/2009 με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, προχωρήσαμε στη συγχώνευση της εταιρείας με την Σ.Π.Ε. Αραδίππου – Δρομολαξιάς. Στις 19/9/2009 άρχισε τις εργασίες της σαν μια νέα εταιρεία με την ονομασία “Συνεργατική Αλληλεγγύης” αποτελούμενη από τις κοινότητες Αραδίππου, Δρομολαξιά, Μενεού, Τρούλλοι, Αβδελλερό, Πύλα, Κελλιά.

Μέλος της εννεαμελούς Επιτροπής της νέας εταιρείας από την κοινότητά μας είναι ο κ. Πάμπος Ελενοδώρου και Διευθυντής του τομέα Τρούλλων – Αβδελλερού, ο κ. Γιώργος Χ΄΄Αντωνίου.

Πηγή:
Το κείμενο ετοιμάστηκε από την Σ.Π.Ε. Τρούλλων

Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα οι περιπτώσεις Τρουλλιωτών που μετανάστευαν σε άλλες χώρες ήταν ελάχιστες. Λίγα ήταν επίσης και τα άτομα που εγκατέλειπαν το χωριό και εγκαθίσταντο σε άλλες κοινότητες, και αυτό γινόταν κυρίως σε περιπτώσεις γάμων.

Από τη δεκαετία όμως του 1960 ο αριθμός των ατόμων που φοιτούσαν σε σχολές Μέσης Παιδείας αυξήθηκε σημαντικά και τα άτομα αυτά μετά την αποφοίτησή τους εργοδοτούνταν είτε σε κυβερνητικές υπηρεσίες είτε σε ιδιωτικούς οργανισμούς στις πόλεις. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση πολλών Τρουλλιωτών στους τόπους εργασίας τους.

Με την πάροδο του χρόνου, όπως συνέβη και σε πολλές άλλες κοινότητες της Κύπρου, το φαινόμενο της αστυφιλίας πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των αποδήμων, κυρίως στις πόλεις Λάρνακα και Λευκωσία. Αρκετές επίσης οικογένειες ή και άτομα έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως στη Βρετανία και Αυστραλία.

Όλα αυτά δημιούργησαν την ανάγκη της σύστασης ενός συνδέσμου που να φέρει τους απόδημους κοντά μεταξύ τους, αλλά και κοντά στη γενέτειρά τους και στην πατρίδα τους γενικότερα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αποδήμων του εξωτερικού. Έτσι το 1992 μια μεγάλη ομάδα αποδήμων αποφάσισαν την ίδρυση ενός συνδέσμου. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν η ίδρυση του Συνδέσμου Αποδήμων Τρουλλιωτών “Άγιος Μάμας”.

Εκτός από τον αναφερόμενο πιο πάνω γενικό σκοπό, άλλοι βασικοί σκοποί είναι:

 • Η ανάληψη δράσης για την πρόοδο και ανάπτυξη της κοινότητας μας, αλλά και της Κύπρου γενικότερα.
 • Η αλληλοβοήθεια, η αμοιβαία εξυπηρέτηση και η κοινωνική πρόοδος των μελών του Συνδέσμου, μέσα στα πλαίσια των νόμων του κράτους.
 • Η υποβολή εισηγήσεων και παροχή ηθικής συμπαράστασης προς τις νόμιμες αρχές των Τρούλλων, για τη νόμιμη προώθηση προβλημάτων της Κοινότητας κ.ά.
 • Ένας άλλος στόχος ήταν και η δημιουργία ενός ταμείου, τα έσοδα του οποίου θα προέρχονταν από την ετήσια συνδρομή των μελών του, από εισφορές και από υπόλοιπα εκδηλώσεων.

Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι άτομο που γεννήθηκε στους Τρούλλους και διαμένει οπουδήποτε εκτός Τρούλλων, στην Κύπρο ή το εξωτερικό, αλλά και οι απόγονοι των προσώπων της κατηγορίας αυτής.

Πρώτος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο Παναγιώτης Σάββα. Αμέσως μετά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχισε η προσπάθεια εντοπισμού και καταγραφής των αποδήμων. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και εντάθηκε με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που έγινε στις 26 Μαρτίου το 2006, με πρόεδρο το Γεώργιο Ανδρέου. Σήμερα ο κατάλογος περιλαμβάνει 350 οικογένειες. Στόχος είναι να εγγραφούν ως μέλη όλοι οι απόδημοι εντός Κύπρου, αλλά και οι απόδημοι του εξωτερικού.

Από τη μέρα ίδρυσης του ο Σύνδεσμος προσπάθησε να συμμετέχει στις διάφορες εκδηλώσεις της Κοινότητας, και να συνεργάζεται με τις εκάστοτε Τοπικές Αρχές και με τα οργανωμένα σύνολα, αλλά και να έρχεται αρωγός στην προσπάθειά τους για περαιτέρω πρόοδο της Κοινότητας.

Κατά καιρούς διοργανώθηκαν και χοροεσπερίδες σε χώρους της Λάρνακας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε οι χοροεσπερίδες να γίνονται στην πλατεία του χωριού. Γενικά καταβάλλεται προσπάθεια για την όσο το δυνατό καλύτερη επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου.

Πηγή:
Το κείμενο ετοιμάστηκε από τον Σύνδεσμος Αποδήμων Τρουλλιωτών “Άγιος Μάμας”

Toggle Content goes here

Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Τρούλλων ιδρύθηκε το 1985 και βρίσκεται υπό την αιγίδα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων. Η επιτροπή αριθμεί περίπου 170 μέλη, ποσοστό 45% του πληθυσμού της κοινότητας, και διοικείται από οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Με γνώμονα πάντοτε τις ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Τρούλλων έχει θέσει ως στόχους τα ακόλουθα:

 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολύτεκνων οικογενειών σχεδιάζοντας, οργανώνοντας και υλοποιώντας προγράμματα που την προάγουν.
 • Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολυτέκνων, για τις υπάρχουσες υπηρεσίες, κρατικές και μη, που θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμες.
 • Ενημέρωση των πολυτέκνων για τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις τους.
 • Προσφορά οικονομικής βοήθειας σε πολύτεκνες οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη.
 • Αξίωση ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης των πολύτεκνων οικογενειών στην κοινωνία
 • Προστασία και ευημερία των παιδιών πολύτεκνων οικογενειών.
 • Ενημέρωση των οικογενειών σε θέματα σχέσεων γονέων-παιδιών, καλής λειτουργίας της οικογένειας και πρόληψης προβλημάτων που μαστίζουν τη σύγχρονη κοινωνία

Η Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων Τρούλλων διοργανώνει εκδρομές, εκδηλώσεις ψυχαγωγίας για τα παιδιά, λαμβάνει μέρος σε σεμινάρια που διοργανώνονται και αφορούν θέματα που απασχολούν τα μέλη της.

Μεγαλύτερη εκδήλωση της επιτροπής αποτελεί η εκδήλωση προς τιμή της Πολύτεκνης Μάνας, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο, στις αρχές Μαΐου. Στην εκδήλωση αυτή βραβεύονται πολύτεκνες μάνες για την προσφορά τους στην κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.

Τέλος η επιτροπή, σε συνεργασία πάντοτε με το Κοινοτικό Συμβούλιο, προσφέρει εθελοντική βοήθεια σε εκδηλώσεις και εράνους που διοργανώνονται στην κοινότητα.

Πηγή:
Το κείμενο ετοιμάστηκε από την Τοπική Επιτροπή Πολυτέκνων

Το Αθλητικό Σωματείο ΔΑΦΝΗ ΤΡΟΥΛΛΩΝ ιδρύθηκε το 1952 από τους Στέλιο Γ. Προκοπίου (νυν πρόεδρο), Αντωνάκη Κυριάκου, Μάμα Γεωργίου, Αντώνη Μαγγλή και τους αδελφούς Σατσιά και Χατζηαντώνη και με τη συμπαράσταση και άλλων συγχωριανών, οι οποίοι έδειχναν ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη.

Το Σωματείο με την ίδρυσή του, πρόταξε ως κύριους σκοπούς:

 • Την καλλιέργεια γενικά και τη διάσωση στην κοινωνία, του φίλαθλου πνεύματος και την ανάπτυξη του αθλητισμού.
 • Την ηθική και πνευματική εξύψωση των αθλητών, καθώς και την ανάπτυξη του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας και τη φιλία μεταξύ τους.
 • Την καλλιέργεια και την εξύψωση των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών στα μέλη και τους φίλους του.

Το Αθλητικό Σωματείο Δάφνη Τρούλλων στεγάζεται από το τέλος Ιουλίου του 1995 στο ιδιόκτητο μεγαλοπρεπές οίκημά του, στο οποίο πέραν των γραφείων του Διοικητικού Συμβουλίου και αίθουσας Νεολαίας, διαθέτει αίθουσα Εκδηλώσεων, Βιβλιοθήκη, Τροπαιοθήκη καθώς και αποδυτήρια.

Το Αθλητικό Σωματείο διαθέτει σήμερα τα πιο κάτω τμήματα:

 • Ποδοσφαιρικό τμήμα ανδρών και γυναικών
 • Τμήμα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
 • Τμήμα Σκοποβολής
 • Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (χορευτικό συγκρότημα, θεατρικό όμιλο, χορωδία)

Το Αθλητικό Σωματείο Δάφνη Τρούλλων είναι εγγεγραμμένο στο αθλητικό μητρώο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Πηγή:
Το κείμενο ετοιμάστηκε από το Αθλητικό Σωματείο «Δάφνη»

Ιδρύθηκε το 1972 και φέρει το όνομα του ήρωα της κοινότητας, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος εναντίον των Άγγλων κατακτητών την 1η Αυγούστου του 1958, στην τοποθεσία Σαμερή, λίγο έξω από το χωριό.

Σκοπός του Συλλόγου ήταν και είναι η γαλούχηση της νεολαίας με τα ελληνοχριστιανικά ιδανικά και η άνοδος του αθλητισμού στην κοινότητα. Έτσι, με γνώμονα το σκοπό αυτό ανέπτυξε ένα μεγάλο κύκλο δραστηριοτήτων, όπως είναι ο εορτασμός εθνικών επετείων, η διοργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, η δημιουργία χορευτικού συγκροτήματος, η πραγματοποίηση εκδρομών κ.ά. Ακόμη πρωτοστάτησε στην ίδρυση Ομοσπονδίας Αγροτικού Ποδοσφαίρου και υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Σ.Ε.Κ. Λάρνακας.

Το 1987, παρά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, αποφασίστηκε η ανέγερση ιδιόκτητου οικήματος. Έτσι, με τις προσπάθειες όλων, μελών, φίλων και υποστηρικτών, το οίκημα αποπερατώθηκε. Αυτό διαθέτει μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία χρησιμοποιείται για τη διοργάνωση εθνικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, κοινωνικών και άλλων εκδηλώσεων. Έχει επίσης βιβλιοθήκη που λειτουργεί ως δανειστική και αίθουσα διδασκαλίας χορών.

Τα εγκαίνια του οικήματος τελέστηκαν στις 31 Μαρτίου του 1996. Το τότε Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από τους πιο κάτω:

 • Πρόεδρος: Χρίστος Κουλουμπρής
 • Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Καλογήρου
 • Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Ευαγγέλου
 • Β. Γεν. Γραμματέας: Βάσος Μιχαήλ
 • Ταμίας: Σάββας Βάκχος
 • Β. Ταμίας: Λοΐζος Βάκχου
 • Έφορος Ποδοσφαίρου: Μιχαλάκης Βάκχος
 • Β. Έφορος Ποδοσφαίρου: Γεώργιος Καλογήρου
 • Έφορος Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων: Μάμας Καλογήρου
 • Εισπράκτορας: Σωτήρης Σιακός και Ανδρέας Χαραλάμπους 

Χορευτικό Συγκρότημα

Η ποδοσφαιρική ομάδα

Άρχισε τις δραστηριότητές της το 1972 με την ονομασία “Αθλητική Ένωση Τρούλλων” και συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Ε.Π.Ο.Ε.Λ. Το 1974 μετονομάστηκε σε “Σουρουκλής Τρούλλων”.

Από το 1972 μέχρι το 2000 συμμετείχε ανελλιπώς στο Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της Σ.Ε.Κ. Λάρνακας και κέρδισε τρία πρωταθλήματα. Την ποδοσφαιρική χρονιά 2000-2001 εντάχθηκε στο πρωτάθλημα της 4ης κατηγορίας της Κ.Ο.Π. και συμμετείχε σ’ αυτό μέχρι το 2009. Την ποδοσφαιρική χρονιά 2008-2009, που ήταν μια δύσκολη χρονιά, διαγράφηκε από την Κ.Ο.Π. Την ποδοσφαιρική χρονιά 2009-2010, η ομάδα συμμετείχε στο Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της Σ.Ε.Κ. και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια του Β΄ Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται δίπλα στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές, έτοιμο να συμπαρασταθεί και να ενισχύσει τις προσπάθειές τους, για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Πηγή:
Το κείμενο ετοιμάστηκε από τον Εθνικό Αθλητικό Σύλλογο «Α.Δ. ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΛΩΝ»

Με στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την υγιή απασχόληση της νεολαίας μας, ιδρύθηκε το 1986 το χορευτικό συγκρότημα του σωματείου. Σήμερα έχει πάνω από 80 μέλη, από την ηλικία των έξι χρόνων και άνω. Χοροδιδάσκαλοι είναι ο Μάμας Καλογήρου και η Χριστίνα Ευαγγέλου.

Η δράση του δεν περιορίζεται μόνο στην Επαρχία και στο νησί μας, αλλά παρουσίασε με επιτυχία παραδοσιακούς χορούς και στο εξωτερικό, όπως στην Αθήνα και στο Ισραήλ.

Πριν μερικά χρόνια το χορευτικό συγκρότημα, που αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά όλων των εκδηλώσεων, μετατράπηκε σε Πολιτιστικό Όμιλο με την επωνυμία “Πολιτιστικός Όμιλος Σουρουκλής Τρούλλων” και έχει ανεξάρτητο Συμβούλιο, αλλά βρίσκεται υπό την αιγίδα του Σωματείου. Οι νέοι διοργανώνουν εκδηλώσεις που σφυρηλατούν το εθνικό φρόνημα και συμβάλλουν στην αποφυγή της αστυφιλίας.

Πηγή:
Το κείμενο ετοιμάστηκε από τον Εθνικό Αθλητικό Σύλλογο «Α.Δ. ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΛΩΝ»

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here

Toggle Content goes here