Κατάθεση τριών προσχεδίων Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εταιρείες Bioland Project33 Ltd και Bioland Project41 Ltdέχουν καταθέσει τρία προσχέδια Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κοινότητα Τρούλλοι της Επαρχίας Λάρνακας. Οι εν λόγο μελέτες βρίσκονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο και μπορείτε να προσέλθετε ώστε να τις μελετήσετε και να εκφράσετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, εισηγήσεις ή/και σχόλια τα οποία θα συμπεριληφθούν στις μελέτες προτού αυτές κατατεθούν προς αξιολόγηση στα Αρμόδια Τμήματα μέχρι και τις 16/7/2020.

Τα υπό μελέτη έργα αναμένεται να κατασκευαστούν στα εξής τεμάχια:

Τεμάχιο 971 Φ/ΣΧ:31/64  Τοποθεσία Βερκιά

Τεμάχιο 264 Φ/ΣΧ:32/57  Τοποθεσία Λάκκος του Σολωμού

Τεμάχιο 7,10 Φ/ΣΧ:41/01 Τοποθεσία Γλυφός